Small Cake (Bánh cỡ nhỏ)

Baba Auruhm (Bánh Baba Au Ruhm)

Baba Auruhm (Bánh Baba Au Ruhm)

88.000 VND

FONDANT CHOCOLATE 1P

FONDANT CHOCOLATE 1P

60.000 VND

PINEAPPLE CAKE 1P (Bánh dứa)

PINEAPPLE CAKE 1P (Bánh dứa)

50.000 VND

PARIS BREST (Bánh Paris Brest)

PARIS BREST (Bánh Paris Brest)

95.000 VND

APPLE PIE

APPLE PIE

60.000 VND

LEMON CHEESECAKE 1P

LEMON CHEESECAKE 1P

60.000 VND