Privacy Policy

Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web, bạn được coi là đã đọc, hiểu và đồng ý của chúng tôi đối với việc thu thập, xử lý, tiết lộ và sử dụng thông tin và dữ liệu cá nhân của bạn như được mô tả bên dưới. Chính sách Bảo mật có thể thay đổi hoặc cập nhật bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước và / hoặc thông báo.
 
1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân và Phạm vi sử dụng thông tin
 
(i) Xử lý đơn đặt hàng sản phẩm của khách hàng
• Để xử lý các đơn đặt hàng Khách hàng thực hiện qua website Sainthonore.com.vn;
• Để giao các sản phẩm Khách hàng đã mua thông qua website Sainthonore.com.vn. Chúng tôi có thể chuyển thông tin của Khách hàng cho một bên thứ ba (ví dụ đối tác vận chuyển của chúng tôi) hoặc cơ quan có thẩm quyền (ví dụ cơ quan hải quan) để giao sản phẩm cho Khách hàng;
• Để cập nhật cho Khách hàng về việc giao các sản phẩm;
• Để cung cấp hỗ trợ khách hàng cho các đơn đặt hàng của Khách hàng; và
• Để xác minh và thực hiện các giao dịch thanh toán (bao gồm mọi khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng, thanh toán tiền mặt, chuyển tiền hoặc giao dịch ví điện tử) liên quan đến các khoản thanh toán của Khách hàng và/hoặc Dịch Vụ do Khách hàng sử dụng. 
 
(ii) Mục đích pháp lý và vận hành
• Để xác định danh tính của Khách hàng liên quan đến mục đích phát hiện gian lận;
• Để xử lý mọi khiếu nại, phản hồi, hành động thực thi pháp luật
• Để thống kê và nghiên cứu cho các yêu cầu báo cáo nội bộ và báo cáo theo yêu cầu pháp luật và/hoặc yêu cầu lưu trữ hồ sơ;
• Lưu trữ, lưu giữ trên máy chủ, sao lưu dữ liệu cá nhân của Khách hàng;
• Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hành vi vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ vi phạm nào đối với Điều Khoản Sử Dụng, Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, gian lận, hoạt động bất hợp pháp, thiếu sót hoặc hành vi sai trái;
• Để thực hiện việc kiểm tra thẩm định; và
• Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và của cơ quan quản lý (bao gồm, khi được áp dụng, hiển thị tên, thông tin liên hệ của Khách hàng và thông tin công ty), bao gồm bất kỳ yêu cầu thực thi pháp luật nào liên quan đến bất kỳ thủ tục pháp lý nào hoặc trong trường hợp chúng tôi cho là cần thiết.
 
(iii) Phân tích, nghiên cứu, hoạt động kinh doanh và phát triển
• Để hiểu trải nghiệm người dùng của Khách hàng đối với website Sainthonore.com.vn;
• Để xác định khách truy cập trên website sainthonore.com.vn
• Để phát triển nâng cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; và
• Để hiểu Khách Hàng tốt hơn.
 
(iv) Các vấn đề khác
• Bất kỳ mục đích nào khác đã được sự đồng ý của Khách hàng; và
• Để tiến hành các quy trình ra quyết định tự động phù hợp với bất kỳ mục đích nào ở trên.
 
2. Thời gian lưu trữ thông tin
 
(i) Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng khi được pháp luật cho phép, hoặc có liên quan đến các mục đích mà dữ liệu đó được thu thập.
 
(ii) Chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng, hoặc loại bỏ phương tiện mà dữ liệu có thể được liên kết với Khách hàng ngay khi có lý do hợp lý cho thấy việc lưu giữ đó không còn phục vụ cho các mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập và không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào.
 
3. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin 
 
(i) Tại Việt Nam, pháp nhân kiểm soát dữ liệu cá nhân của Khách hàng là Saint - Honore Co., Ltd 
 
(ii) Chúng tôi có thể chia sẻ (hoặc cho phép chia sẻ) dữ liệu cá nhân của Khách hàng và/hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho các bên thứ ba và/hoặc các bên liên kết của chúng tôi cho mục đích sử dụng được đề cập tại Chính Sách Bảo Mật này. Các bên thứ ba và bên liên kết có thể hiện diện trong hoặc ngoài Việt Nam. Khi tiết lộ dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho bên thứ ba, chúng tôi đảm bảo rằng các bên thứ ba và các bên liên kết của chúng tôi sẽ bảo mật dữ liệu cá nhân của Khách hàng khỏi các hành vi truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý thông tin dữ liệu trái phép hoặc các rủi ro tương tự và chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong thời hạn cần thiết để đạt được các mục đích được đề cập ở trên.
 (iii) Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân liên quan đến bất kỳ giao dịch mua, sáp nhập hoặc mua lại nào trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi, miễn là chúng tôi đáp ứng các quy định của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành khi tiết lộ dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
 
(iv) Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách hàng với các bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc các bên liên kết của chúng tôi (ví dụ: bên cung cấp dịch vụ thanh toán) để họ cung cấp dịch vụ cho Khách hàng ngoài những dịch vụ được Khách hàng sử dụng trên website sainthonore.com.vn
 
4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin
 
Nếu thắc mắc của Khách hàng không được đề cập trong các Câu Hỏi Thường Gặp của chúng tôi, hoặc nếu Khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về Chính Sách Bảo Mật này hoặc về cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua chức năng trò chuyện trực tuyến của chúng tôi hoặc theo các thông tin liên hệ sau:
Công ty TNHH Saint – Honore Đầu Tư và Thương Mại
Địa chỉ: Số 05 đường Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 024.39332373
Email: info@sainthonore.com.vn
 
5. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.
 
Khách hàng có thể cập nhật dữ liệu cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập vào tài khoản của Khách hàng trên website sainthonore.com.vn.
 
Website http://sainthonore.com.vn coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin và việc thanh toán của quý khách. Thông tin của quý khách trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn. Sau khi quý khách hoàn thành quá trình đặt hàng, quý khách sẽ thoát khỏi chế độ an toàn.