Return Policy

1. Conditions of return
1. Điều kiện đổi trả
 
Customers need to check the status of the product and can exchange goods at the time of delivery in the following cases: 
• Defective product from the store
• There is not enough quantity in the order but the store has not informed the customer in advance
• Returned products must be intact as at the time of receipt, not peeled labels (if any) or have been tested. 
• Do not accept return/replacement of products for subjective reasons. 
 
*Note: Please keep the invoice or related documents for verification. 
 
Quý Khách hàng cần kiểm tra tình trạng hàng hóa và có thể đổi hàng hàng ngay tại thời điểm giao/nhận hàng ctrong những trường hợp sau:
• Hàng bị lỗi từ nhà sản xuất.
• Không đủ số lượng trong đơn hàng nhưng cửa hàng chưa báo với khách hàng trước khi giao
• Sản phẩm đổi trả phải còn nguyên vẹn như lúc nhận hàng, không bị bóc tem nhãn (nếu có) hoặc đã thử qua.
• Không nhận đổi trả/ thay thế sản phẩm với các lý do chủ quan.
 
*Lưu ý: Quý khách vui lòng giữ hóa đơn hoặc giấy tờ liên quan để đối soát.
 

 
2. Regulations 
2. Quy định về thời gian thông báo và đổi trả
 
Customers contact as soon as possible after discovering the problem and within 1 hour from the receiving time. Contact information is printed in the invoice.
 
In case of a return, the customer will receive the exchanged product on the same day or according to the time agreed between the customer and the store.
 
Khách hàng liên lạc lại ngay khi phát hiện ra sai sót và không quá 1h kể từ lúc nhận hàng. Thông tin liên lạc được lưu lại trong hóa đơn mua hàng. 
 
Trong trường hợp được hỗ trợ đổi trả sản phẩm, khách hàng sẽ nhận được sản phẩm đổi trong ngày hoặc theo thời gian thỏa thuận giữa khách hàng và cửa hàng.